logo

Posts Tagged ‘ซีลยางกันลามไฟ ประตูหนีไฟ’

  • May 14, 2018
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลยางกันลามไฟ ประตูหนีไฟ

ซีลยางกันลามไฟ ประตูหนีไฟ

ซีลยางกันลามไฟ ประตูหนีไฟ (Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94) รายละเอียด Compression Setเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความรู้ความเข้าใจสำหรับการรักษาทรัพย์สินความยืดหยุ่นของยางภายหลังได้รับแรงกดระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะคำนวนเป็น %. แม้ค่าที่ได้มี % ยิ่งน้อยมากแค่ไหนก็นั่นแสดงว่ายางสามารถคืนตัวหรือรักษาโภคทรัพย์ความยืดหยุ่นก้าวหน้าซึ่งคุณลักษณะนี่มีความหมายมากมายต่อความสามารถการใช้งานของ ซีลยางฟองน้ำสำหรับติดไปรษณียากรอากรไปรษณียากรเครื่องดื่มเป็นซีลยางฟองน้ำที่ใช้งานสำหรับเครื่องติดตราไปรษณียากรอากรเครื่องติดไปรษณียากรเครื่องดื่มซีลยางฟองน้ำ EUROBER ก็เลยตอบปัญหาการนำไปใช้งานเว้นแต่แบบที่ตรงตามการใช้งานแล้วซีลยางฟองน้ำยังต้องมีความยืดหยุ่นสูงมากรับแรงเจริญทนสภาพแวดล้อมการใช้งานต่างๆอายุการใช้งานได้นานไม่ต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยมากลดต้นทุนลดการสูญเสียระหว่างกรรมวิธีการผลิตได้. ซีลยางกันลามไฟ ประตูหนีไฟ (Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94) ซีลยางกันลามไฟอุตสาหกรรม Industry Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าAppliances Industry Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มFood & Beverage IndustryFlame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟอุตสาหกรรมการแพทย์Medical Industry Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์Medical Device Industry Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรIndustrial Machine ManufacturingFlame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์Electronic Device Industry Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟอุตสาหกรรมยานยนต์Automotive Industry Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟอุตสาหกรรมความปลอดภัยSecurity Industry Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟอุตสาหกรรมการเกษตร
Read More