logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ ห้องสตีม’

  • April 26, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ห้องสตีม

ซีลตู้อบ ห้องสตีม

รายละเอียด ซีลตู้อบ ห้องสตีม ซีลยางกันความร้อน หรือซีลยางที่กัน การาึกกร่อนที่เกิดขึ้นในแบบอย่างงาน ซีลยางจะต้องเด่นในความการขึ้นรูปทนต่อแรงกดดัน ภาวะ หรือสภาพการณ์ในเรื่องของเครื่องจักรในการทำงาน ที่จะต้องใช้ซีลยางที่มีเหนือยางชี้เฉพาะมนลักษณะการทำงานของสิ่งโน่นทั้งเรื่องความร้อน ความเย็น แม้กระทั้งสารเคมี สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ห้องสตีม  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน ซีลตู้อบ ห้องสตีม   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งาน ซีลตู้อบ ห้องสตีม  : ซีลยางทนการเสื่อมสภาพ / ซีลยางทนสภาพแวดล้อม / ซีลยางฟู้ดเกรด / ซีลยางสัมผัสอาหาร / ซีลยางFoodGrade / ซีลยางทนความร้อน / ซีลยางทนแรงฉีกขาด / ซีลยางทนน้ำมันจากพืช / ซีลยางทนน้ำมันจากสัตว์ / ซีลยางทนกรด / ซีลยางทนด่าง
Read More