logo
  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ Oven Door Seals

ซีลตู้อบ Oven Door Seals

รายละเอียด ซีลตู้อบ Oven Door Seals

สิ่งซึ่งสามารถยึดขอบประตูรถยนต์รวมทั้งยังสามารถทนไฟจากอากาศแล้วก็ความชุ่มชื้นแล้วก็น้ำและก็ยังจำต้องช่วยคุ้มครองเสียงจากภายนอกหรือสีจะข้างในที่ออกสู่ข้างนอกและยังจะต้องมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นทนแรงชนโดนก๊อปสีด้วยดีซึ่งต้องใช้ซีลยางขอบประตูแล้วก็ของแล้วก็ศาสตร์ที่มีการขึ้นรูปเพื่อติดตั้งขายึดชิดกับประตูและหน้าต่างเพื่อไม่มีซึ่งช่อง ซึ่งจะนำอากาศความร้อนไปสู่ข้างใน

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ Oven Door Seals  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน

ซีลตู้อบ Oven Door Seals   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ Oven Door Seals  :  ซีลยางขอบประตูตู้อบ ตัว V , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ตัว S , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ตัว D , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ตัว P , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ตัว J , ซีลยางขอบประตูตู้อบ U Profile , ซีลยางขอบประตูตู้อบ V Profile , ซีลยางขอบประตูตู้อบ S Profile , ซีลยางขอบประตูตู้อบ D Profile , ซีลยางขอบประตูตู้อบ J Profile , ซีลยางขอบประตูตู้อบ P Profile , ซีลยางขอบประตูตู้อบ Profile , ซีลยางขอบประตูตู้อบ E Profile , ซีลยางขอบประตูตู้อบ Oven Door Seals , ซีลยางขอบประตูตู้อบ Oven Seals , ซีลยางขอบประตูตู้อบ โอริ่งคอร์ด , ซีลยางขอบประตูตู้อบ O-Ring Cord , ซีลยางขอบประตูตู้อบ อีพีดีเอ็ม

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ Oven Door Seals  : ซีลยางเตาอบ / ซีลยางไมโครเวฟ / ซีลยางกันรั่ว / ซีลยางตัว J / ซีลยางตัว P / ซีลยางตัว E / ซีลยางตัว V / ซีลยางตัว D / ซีลยางตัว S / ซีลยางกระดูกงู / ซีลยางขอบประตู / ซีลยางขอบประตูรถ / ซีลเครื่องทำไอน้ำ