logo
  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ High heat resistance

ซีลตู้อบ High heat resistance

รายละเอียด ซีลตู้อบ High heat resistance

โรงงานเครื่องเรือนหรืออุตสาหกรรมแนวทางการทำเฟอร์นิเจอร์นั้นนิยมใช้ยางเป็นส่วนประกอบในการรองขอบตู้ร้องหน้าตู้แล้วก็ยังได้มีการสั่งทำเขตเฉพาะ ชิ้นงานเฉพาะซีนยาง profile เฉพาะหรือซีนยางลักษณะ 1 pvc ตามการใช้งานเฉพาะซึ่งเฟอร์นิเจอร์นั้นใช้ในระบบการทำงานในทุกทุกที่ก็เลยจะต้องมีสิ่งที่สมควรสำหรับในการใช้งานให้ตรงจุดก็เลยจะช่วย คุ้มครองแล้วก็มีคุณภาพอย่างเหมาะควร

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ High heat resistance  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน

ซีลตู้อบ High heat resistance   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ High heat resistance  :  ยางขอบประตูตู้อบ ตัว U , ยางขอบประตูตู้อบ ตัว V , ยางขอบประตูตู้อบ ตัว J , ยางขอบประตูตู้อบ ตัว P , ยางขอบประตูตู้อบ ตัว S , ยางขอบประตูตู้อบ ตัว E , ยางขอบประตูตู้อบ U Profile , ยางขอบประตูตู้อบ V Profile , ยางขอบประตูตู้อบ S Profile , ยางขอบประตูตู้อบ D Profile , ยางขอบประตูตู้อบ J Profile , ยางขอบประตูตู้อบ P Profile , ยางขอบประตูตู้อบ Profile , ยางขอบประตูตู้อบ E Profile , ยางขอบประตูตู้อบ Oven Door Seals , ยางขอบประตูตู้อบ Oven Seals

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ High heat resistance  : ซีลยางทนโอโซน / ซีลยางกันล่ามไฟ / ซีลยางทนแสงแดด / ซีลยางทนแรงเสียดสี / ซีลยางทนแสงUV / ซีลยางทนOZone / ซีลยางทางการแพทย์ / ซีลยาง medical grade / ซีลยางห้องแลป / ซีลยางห้องทดลอง / ซีลยางอุตสาหกรรมเครื่องดี่ม / ซีลยางอุตสาหกรรมอาหาร / ซีล Steam Room